Visie & Missie
Vision & Mission

missie
mission

Ons lei die onervare jeug na ervare toekomstige volwassenheid deur hulle:
1. Toe te rus met akademiese:
1.1.1. kennis en
1.1.2. vaardighede
2. Op sportgebied ten volle te ontwikkel
3. Kultureel te stimuleer deur blootstelling aan verskeie aktiwiteite
4. Godsdienstige waardes en norme volkome uit te leef
5. Diversiteit te erken en te respekteer
6. Leierskap te ontwikkel
7. ‘n Unieke geleentheid te bied in die lanbdoustudie-rigting

We lead the inexperienced youth to become mature adults through:
1. Equipping them with academic:
1.1. knowledge and
1.2. skills
2. Optimal development of sport
3. Stimulating them through exposure to cultural activities
4. Live our religious values and principles to the full
5. Acknowledging and respecting diversity
6. Developing leadership
7. Exposure to a unique agricultural study opportunity

1. Christelike Beginsels
Ons erken dat ons van God Afhanklik is vir sukses en ons bestuur die skool op Christelike beginsels.
2. Uitnemendheid
Voordurende verbetering in prestasie en standaarde.
3. Aanpasbaarheid
Buigsaam en verander in reaksie op veranderende omstandighede.
4. Regverdigheid
Regverdigheid onder alle omstandighede en billike erkenning gebasseer op meriete.
5. Inisiatief
Gryp geleenthede aan en aanvaar verantwoordelikheid sonder huiwering.
6. Integriteit
‘n Soeke na die waarheid op ‘n eerlike en geloof-waardige wyse en die praktiese uitlewing daarvan.
7. Kreatiwiteit
Ontwikkel nuwe idees en gerbruik innoverende benaderings.
8. Volharding
Om hard te werk sonder om op te gee, ten spyte van struikelblokke.
9. Gehoorsame Selfdissipline
Voer opdragte uit, kom gedragsreëls met selfdissipline na.
10. Lojaliteit
‘n Bereidwilligheid om die belange van die Hoërskool Bekker voorop te stel.
11. Respek
Wedersydse respek tussen onderwysers en leerlinge, sowel as leerlinge onderling.
12. Vriendelikheid
Aanvaar die uitdaging wat die lewe jou bied met ‘n glimlag.

1. Christian Principles
We acknowledge that we depend on God to achieve success and we run the school on Christian Principles.
2. Excellence
Continuous improvement in achievements and standards.
3. Adaptability
Flexible and able to change in reaction to changing circumstances.
4. Fairness
Fairness under all circumstances and unbiased recognition based on merit.
5. Innitiative
Seize opportunities and assume responsibility without hesitation.
6. Integrity
A search for the truth in an honest and credible way and its practical realization.
7. Creativity
Develop new ideas and use innovative concepts.
8. Perseverance
To work hard and to persevere despite difficulties.
9. Obedient Self-discipline
To carry out orders and to follow rules with self-discipline.
10 Loyalty
Willingness to put the interest of Bekker High School first.
11. Respect
Mutual respect between teachers and pupils as well as pupils among each other.
12. Friendliness.
Accept the challenge that life offers with a smile.