Hoof Principal

A.C. Ellis

Baie welkom by die mees gevestigde en tradisieryke Hoërskool in die mooie Magaliesburg.
A hearty welcome to the most established and the traditionally rich high school in the beautiful Magaliesburg.

Elkeen verbonde aan Bekker kan ‘n verskil maak om ons Bekker-familie nog sterker te maak. Ons neem entoesiasties aan alles deel en ontwikkel ons volle potensiaal so dat gebalanseerde jong mense uiteindelik hul plek in die samelewing kan volstaan.
Everyone associated with Bekker are able to make a contribution in making our school family stronger. We enthusiastically take part in everything and develop our students to their full potential, so that a balanced and productive young person can ultimately join and contribute to our society.

By Bekker leef ons Christelike waardes en norme uit, maar respekteer ook die ander gelowe!
Our values and norms at Bekker are Christian based, but we also respect all other religions.

Uiteindelik is die holistiese ontwikkeling van elke leerder vir ons belangrik, karaktervorming ons prioriteit en strewe ons altyd…OM GROEN TOEKOMSDROME GOUD TE MAAK!!!
Ultimately the holistic development of each student is important to us. Character building is our priority, and we will always strive to ….TURN FUTURE DREAMS INTO GOLD!!!

Namens Hoërskool Bekker wil ek vir jou as voornemende Bekker-riet byvoorbaat baie hartlik welkom heet.  Omdat jy vir ons baie belangrik is, is ons opgewonde daaroor dat jy dit oorweeg om deel te word van die Bekkergees en –tradisie. Soos baie oudleerders tydens reünies getuig, is Hoërskool Bekker meer as net ‘n skool, dit is ‘n leefwyse, wat ‘n geweldige impak op elkeen se vormingsjare gehad het. Hier word jarelange vriende gemaak en net die mooiste herinneringe gekoester. Jy het nou kans om deel hiervan te word.
On behalf of Bekker High School, I would like to welcome you as a prospective ‘Bekker-riet’.  You are very important to us, therefore we are excited that you are thinking of becoming part of the Bekker tradition and spirit. At reunions, many old scholars would agree that Bekker is much more than just a school, it is a way of life that has had a huge impact on their developing years. Lifelong friends and precious memories are made here. You now have the opportunity to become a part of this.

Ons vertrou dat jy die wonderlike geleentheid wat Hoërskool Bekker vir jou kan bied met albei hande sal aangryp en benut, om sodoende die mooi ideale wat jy vir jouself koester en wat jou ouers en jou skool aan jou stel, te laat verwesenlik.
We trust that you will grasp this wonderful opportunity that Bekker High School offers you, making the most of your cherished ideals and those of your parents and school, and turning them into reality.

Hoërskool Bekker het oor die jare heen goed toegeruste jongmense die wêreld ingestuur, wat met vrymoedigheid en selfvertroue hul plek in die samelewing kan volstaan. Ons is trots op elkeen van hulle. Ook jy kan deel word van hierdie trotse tradisie.
Over the years, High School Bekker has sent well equipped young people into the world, who were able to take their place in society boldly and with confidence. We are proud of each one of them. You too can become part of this proud tradition.

Ons bede is dat jy eendag as oud-Bekkerriet sal terugkyk op ‘n besondere ryk en voorspoedige hoërskoolloopbaan en dat jy saam met talle ander oudleerders sal kan getuig van jou alma mater as ‘n bastion van uitnemende onderwys.
We hope that you too will one day, as a Bekker family member, look back on a rich and prosperous high school career, and that together with many other ex-students, will testify to your alma mater as a pillar of exceptional education.

Aan u as ouer: Mag die jare wat u verbonde gaan wees aan hierdie skool verrykend en vol vreugde wees. Saam gaan ons arbei en skaaf aan die kosbaarste kleinood in God se skeppingsplan – u kind. Hierdie skool stel hom ten doel, om saam met u, `n volwaardige jongmens die lewe in te stuur.
To you as parent: May the years that you are associated with this school be enriching and filled with joy. Together we will work, form and polish the most precious gem in God’s creative plan- your child. With your support, this school’s aim is to send well-balanced young people out into the world.

Aan jou as nuwe leerder: Hoërskool Bekker is jou skool, want jy is die skool! Gryp al die geleenthede met albei hande aan. Slegs op dié wyse kan jy jouself ontdek en ontwikkel. Terseldertyd bou jy aan ‘n puik skool en maak jy jou eieGROEN TOEKOMSDROME GOUD!!!
To you as a new pupil: Bekker High School is your school because you are the school! Grab all the opportunities offered to you with both hands. It is only in this way that you will discover and develop yourself. By doing this, you are enhancing an excellent school and you are TURNING YOUR FUTURE DREAMS INTO GOLD!!!

Ek’s ‘n trotse ‘Bekker-riet’
I am a proud ‘Bekker-riet’

A.C. Ellis
HOOF/PRINCIPAL