Skool & Koshuisreëls

Geagte Ouers

In ‘n groterwordende mate is dit belangrik om die driehoekverhouding tussen skool, leerder en ouer te beklemtoon.  Ons lewe tans in ‘n wettelose samelewing waar reëls nie meer gevolg word en waardes nie meer toegepas word nie.  By Hoërskool Bekker glo ons in die etiek van die kweking van verantwoordelike volwassenes, maar die skool en personeel kan dit nie op hulle eie doen nie.

Dit is uiters belangrik vir dagskoliere se ouers om seker te maak dat hulle kinders netjies, volgens die korrekte skoolreëls die huise verlaat, die busse betree en met trots hulle skooluniform dra.  U kind verteenwoordig ‘n hele gemeenskap wat u as ouer insluit, nie net hom- of haarself nie.  Koshuisleerders is in die week onder die jurisduksie van die koshuis en personeel en die koshuis is ‘n verlengstuk van die ouerhuis en daardeur behoort dieselfde reëls te geld.  Indien die koshuisleerders die reëls oortree, is dit ook ‘n oortreding van wat ouers in hulle huise sou toelaat en kan dit die hertoelating vir 2015 in die koshuis beïnvloed.

Toenemend word probleme ondervind met leerders wat geen erns maak met die akademie nie.  Huiswerk en take word of glad nie gedoen nie, of baie lukraak afgehandel.  By sommige leerders word ‘n totale laksheid en passiwiteit ervaar.  Ouers betaal vandag baie geld as belegging in die leerders se opvoeding en indien ouers nie op ‘n gereelde basis kontrole oor leerders se tuiswerk uitoefen nie, gaan hierdie belegging ten gronde.  Leerders is nie eers bewus van die bedrag wat dit ouers vandag kos om hulle kinders op skool en geleerd te kry nie.  Dus, elke keer wat ‘n leerder nie skool bywoon of nie huiswerk doen en slaag nie, kos dit die ouers geld!

Huiswerk word op ‘n daaglikse basis gegee, sommige leerders doen nie eers die moeite om die huiswerk in die dagboek aan te teken nie.  Huiswerk is nie ‘n keuse of ‘n straf nie, die doel met huiswerk is om in te oefen, te versterk en te bevestig wat in die klas onderrig is.  Ouers moet daagliks/oor naweke moeiete doen om hulle kinders se boeke na te gaan en toe te sien dat gereelde en georganiseerde huiswerk- en studietye tuis geïmplementeer word. Ouers moenie hulle kinders glo as hulle sê dat hulle nie huiswerk het nie!

Leerders word voortdurend attent gemaak op hulle gedrag en optrede teenoor volwassenes en mede-leerders.  Dit is hartseer om te sien hoe sommige leerders glodat hulle die reg het om eise te stel en vir ‘n onderwyser te sê net wat hulle wil en op ‘n wyse waarop die skool glo vir geen ouer aanvaarbaar sal wees nie.  Om ‘n nasie op te voed verg ons almal se insette.

‘n Belangrike gesprek wat ons ouers wil aanmoedig om met hulle kinders te hê is om ander met dieselfde respek te behandel as waarop hulle behandel wil word en dat die hele proses by selfrespek begin. Ons as skool is uiters bekommerd oor die vloektaal (gekruide taal) onder ons leerders.  Soms loop jy langs ‘n leerder en jou hart krimp om te dink dat daardie woorde uit ons kinders se monde kom.  In die akademie word geglo dat vloektaal net intree by ‘n gebrek aan ‘n behoorlike woordeskat.  Ons versoek ouers om saam met ons te veg teen hierdie afbrekende gedrag en swak gewoontes.

Groterwordend heers die onderwysers se kommer oor leerders se voorbereiding en erns met toetse en eksamens.  Leerders moet besef dat hulle toekoms van slaag of druip afhang.  ‘n Waardevolle les is om te besef dat ‘n mens net een kans in die lewe kry en dat geleenthede gebruik moet word.  Leerders moet selfdissipline hê om te weet wanneer om te studeer en wanneer om te speel.  Die werksgeleenthede in Suid-Afrika word by die dag minder en slegs leerders wat hard werk en bo uitkom sal die geleenthede kry.  Moenie toelaat dat jou kind die geleentheid mis nie.

Daar word gereeld persoonlike korrespondensie aan ouers gestuur wat leerders heel dikwels onderskep en nie aan die ouers gee nie, veral waar onderwysers oor vakke kommunikeer – kyk gereeld deur u kind se skooltas, dit is nogal interessant wat soms op die bodem van ‘n boeksak ontdek kan word.
Hoërskool Bekker is ‘n rookvrye, dwelmvrye en alkoholvrye sone en tog glo sekere leerders dat hulle die reg het om vrylik misbruik hiervan te maak.  Die landswet verbied die openbare gebruik van enige van hierdie middels en sodoende word ‘n landswet ook oortree.

Dankie aan elke ouers wat die ekstra myl stap en wat die skool en skoolstrukture ondersteun en versterk.  Met hierdie skrywe beroep ons ons op die ouers om saam met ons te werk om ‘n groter sukses van ons skool te maak en glo ons wel dat ons “Groen Toekomsdrome Goud maak!”

Mnr A.C. Ellis
(HOOF)

Mev. A. Venter
(ADJUNKHOOF: AKADEMIE)

SAKGELD / POCKET MONEY

Geen sakgeld mag in die skool of koshuisrekeninge betaal word nie.  Ons het ‘n kaartfasiliteit en leerders mag hul persoonlike bankkaarte gebruik om geld te onttrek. / no pocket money may be paid into the school or hostel accounts.  The school has a card facility and learners may withdraw money with their personal bank cards.

SELFONE / CELL PHONES

Volgens Hoërskool Bekker se selfoonbeleid mag geen leerling ‘n selfoon by die skool hê, gedurende skooltye nie, slegs voor, na skool en buite die skool. Indien enige leerling die eerste keer in besit van ‘n selfoon betrap word, sal die selfoon afgeneem word en eers na 5 dae terug besorg word.  Vir 2de oortreding sal selfoon afgeneem word vir 10 dae en terug besorg word.  3rde oortreding sal selfoon afgeneem word vir 20 dae na ‘n dissiplinêre verhoor terug besorg word. / According to Hoërskool Bekker’s cell phone policy, no learners may have a cell phone at school during school time.  If any learners are caught with a cell phone the first time,  it will  be  confiscated  for 5 days   and   only   returned  after, 2nd  violation  it  will  be  confiscated for 10 days and only returned after,  3rd violation  it will  be  confiscated for  20 days and only returned after  and a disciplinary hearing.

DWELMS EN ROOK / DRUGS AND SMOKING

Indien ‘n leerder in besit van dwelms betrap word of verdink word daarvan dat hy/sy dwelms gebruik, behou die skool hom die reg voor om die nodige toetse te doen.  Die finansiële implikasie hiervan beloop R100.00 wat dan van die betrokke ouers/voogde verhaal sal word.  Hierdie aksie is bo en behalwe die dissiplinêre stappe wat teen die leerder geneem word. / If the school finds drugs on your child or suspects your child of drug usage, the school has the right to perform the necessary tests to determine if this is the case. Parents will have to pay the R100.00 for the test and disciplinary steps will be taken if the test is positive.

Rook is verbode binne en buite die skoolgronde van Hoërskool Bekker.

Gereelde oortreeders se koshuisverblyf sal opgeskort word.

Smoking is prohibited both in- and outdoors on the premises of Hoërskool Bekker.  Regular transgressors will be suspended from hostel.

GEDRAGSKODE / CODE OF CONDUCT

Hierdie baie belangrike dokument moet deur ouer/s geteken moet word alvorens u kind toegelaat sal word in die skool en koshuis.  Dit sal op die eerste dag beskikbaar wees, asook in die dagboekie. / This document is very important and needs to be signed by all parents before your child will be allowed into the hostel.  It will be available when you bring your child to the hostel.

SKOOLBYWONING / ATTENDANCE

 • Leerders moet asseblief nie later as 7:00 by die skool arriveer nie, sodat hulle om 7:10 reeds aangetree het vir opening.  
 • Leerders wat laat by die skool arriveer (X3), kry debiete.
 • Learners must not arrive at school later than 7:00 so they will be ready for assembly at 7:10.
 • Learners that arrival late at the school (X3), get debits.

AFWESIGHEID / ABSENCE

 • Indien ‘n leerder afwesig is, word verwag dat die ouers die kantoor voor 09:00 sal skakel, of ‘n brief aan die graadhoof sal rig.  Na afwesigheid moet die leerder die eerste dag wat hy/sy die skool weer besoek, ‘n brief van sy ouers aan sy/haar voogonderwyser oorhandig.  Mediese sertifikate word vereis indien ‘n leerder meer as drie dae siek was.
 • Indien ‘n leerder afwesig is tydens geskeduleerde toetse of  eksamen, moet ‘n mediese sertifikaat ingegee word.
 • Skoolbywoning word op getuigskrifte aangedui.
 • If a student is absent, it is expected that the parents will phone the office before 09:00, or a letter to the head of the grade.
 • Medical certificates are required if a student is sick more than three days.
 • If a student is absent during scheduled tests or examinations, a medical certificate must be submitted.
 • Attendance will be indicated on their testimonials.

ALGEMEEN / GENERAL

 1. Each hostel learner must bring a lock for his/her cupboard, but preferably not a combination lock. 
 2. Alle naweke is verpligte uitnaweke vir die jaar 2018, behalwe Vrydagaande as daar aan sportaktiwiteite deelgeneem word op Saterdae. / Children are not allowed to stay in the hostel during weekends, except on Friday evenings, if their sport teams participate on Saturdays.
 3. We require 4 ID photos to be brought with on the day of enrolment, as well as a certified copy of his/her birth certificate.
 4. Elke leerling in die skool word verplig om aan een winter- en een somersport deel te neem. / Each learner at our school has to participate in at least one winter and one summer sport.
 5. Hostel learners must provide their own bedding, pillows, duvets and towels. Own curtains can also be brought to make the room as homely as possible.
 6. Hostel learners may bring mugs and small rugs with them, but it is not compulsory.
 7. Indien leerlinge enige medikasie neem (bv. Allergieë, ens) moet hulle asseblief onthou om dit saam te bring. / If your child takes any medication, you need to bring it along.
 8. No weapons, knives, liquor and/or forbidden substances are allowed. If we suspect a learner to be in possession of the above, they will be searched and a charge made against them at the SAPS.  These transgressions are viewed in a very serious light.
 9. Vandalisme en aanranding (bakleiery) word ook met die nodige erns hanteer. / Vandalism and assault (fighting) are deemed as serious.