SCHOOL & HOSTEL FEES

SKOOLFOOIE 2021
BETALING VAN SKOOLGELD

Ouers moet daarop let dat skoolgeld vooruitbetaalbaar is aan die begin van elke skooljaar.  Om ouers se finansiële las ligter te maak, is ’n vergunning gemaak dat skoolgelde vir Graad 8 tot Graad 11 leerlinge in 10 paaiemente betaal kan word, vanaf begin Januarie tot einde September.

Graad 12 leerlinge se fooie is betaalbaar oor 9 maande.

U as ouer het die reg om vir vrystelling van skoolfooie aansoek te doen.  Vorms moet voor 31 Maart ingehandig word met die nodige dokumentasie.  Alle maandelikse rekeninge wat met 30 dae agterstallig is, moet onmiddelik vereffen word.  Skoolfooie is vooruit betaalbaar.

Indien die rekening oorhandig word vir invordering sal ouers verantwoordelik wees vir alle rente en koste hieraan verbonde. Kragtens Artikel 39 en 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is beide ouers aanspreeklik om verpligte skoolgelde te betaal en mag die skool betaling van hierdie verpligte gelde afdwing.

Skoolgelde word volgens Wet as statutêre skuld geklassifiseer soos gedruk in Staatskoerant nommer 28864, Deel D, 24 (v) “Living expenses, inclusive of, but not limited to (cc) school fees. Skoolgeld mag betaal word deur debietorder, elektroniese betaling of ‘n direkte deposito.

Debiet- en Kredietkaart fasiliteite is ook beskikbaar by die finansiële kantoor vir u gerief. Indien u wil gebruik maak van die debietorder, voltooi asb. ’n debietorder vorm in die finansiële kantoor.

VRYSTELLINGS

Volgens wet moet u jaarliks skriftelik aansoek doen vir vrystelling.  Die vorms kan deur biologiese ouers/wettige voogde by die finansiële kantoor afgehaal word.

Die aansoek vir vrystelling kan slegs voltooi word deur die biologiese ouer of wettige voog.

Aansoeke moet volledig wees.  Dien asb. die vorms so gou as moontlik in.  Heg die dokumentasie soos versoek deur die department van onderwys en beheerliggaam in.

Onthou, sonder fondse kan die skool nie die beste opvoeding vir u kind verskaf nie.

Betaal asb. u skoolfooie elke maand.

BELANGRIKE KENNISGEWING!!
ALLE AGTERSTALLIGE SKOOLFOOIE SAL SONDER ENIGE VERDERE KENNISGEWING OORHANDIG WORD AAN DIE SKULDINVORDERAARS.

SCHOOL FEES 2021
PAYMENT OF SCHOOL FEES

Parents should note that school fees are payable in advance at the beginning of the school year.  As a concession to the parents to ease the financial burden, the school fees can be paid in 10 installments for Grade 8 to Grade 11,  from the beginning of January to the end of September.

Grade 12 learner’s fees are payable over 9 months.

You, as a parent, have the right to apply for an exemption of school fees.  Please submit the application with the supporting documentation before 31 March.

Monthly accounts must be settled within 30 days. School fees are payable in advance. If you do not adhere to this, your account will be handed over for debt collection and all costs and interest will be for your account.

According to Article 39 and 40 of the South African School’s Act, both parents are liable for the payment of school fees and the payment of school fees can be enforced by process of law. School fees are according to law classified as statutory debt as published in the Government Gazette number 28864, Part D, 24 (v) “Living expenses, inclusive of, but not limited to: (cc) school fees.”

School fees can be paid by debit order, electronic banking or direct deposit at the bank. Debit and Credit Card facilities are available at the financial office for your convenience. If you want to use a debit order, please complete a debit order form in the financial office.

EXEMPTIONS

By law, you must apply annually, in writing, for exemption.  The application for exemption can only be collected by the biological parents /legal guardians at the financial office.

The application for exemption can only be completed by the biological parents or legal guardians.

The form must be completed and all information and all documentation requested by the department of education and the governing body, must be attached and be submitted at the school financial office as soon as possible.

Remember, without finances the school cannot give your child the best education.

Please make your school payments every month.

IMPORTANT NOTICE!!
ALL AREARS SCHOOL FEES WILL BE HANDED OVER FOR DEBT COLLECTION WITHOUT PRIOR NOTICE.