BUSTARIEWE & Inligting

Roete Navrae: Mnr. J. Wandrag (Vlootbestuurder)

johan@hsbekker.co.za l 0828513745

Aangesien die getalle op busse buitensporig gegroei het, word ons genoodsaak om ouers te vra om aansoek te doen vir ‘n sitplek op die bus.  Hierdie bespreking van ‘n sitplek word die sitplekfooi genoem.  Bewys van betaling van die sitplekfooi van R 200.00 wat nie terugbetaalbaar is nie, moet ingedien word by Hoërskool Bekker om u kind se sitplek te verseker.

‘n Maandkaartjie moet gekoop word nie later as die 7de van elke maand nie, vir dagroetes. Die dagroetes se kaartjie sal slegs vir ‘n spesifieke maand geldig lwees. Die skooldae is getel en die bedrag vir ‘n jaar uitgewerk, daardie bedrag is in 11 maande ingedeel, dus moet u vir 11 maande betaal, ongeag of u kind daarvan gebruik maak of nie.  Selfs al is daar skoolvakansies, betaal u die maandfooi. Indien u kind slegs eenkeer per dag van die vervoer gebruik maak, moet u steeds die volle maandfooi betaal. Indien u kind nie van ‘n rit gebruik maak nie, sal die rit verbeur word. Naweekroetes mag ‘n maandkaartjie koop of los ritte. Let op dat los ritte duurder sal wees per rit. Ouers moet egter die eerste paaiement in Januarie kontant betaal. U kan ook vooruit vir die jaar betaal. Indien u nie vooruit per maand betaal nie, of indien u debietorder onbetaald terugkom, sal u kind onmiddellik sy/haar plek op die bus verbeur en sal ‘n leerling op die waglys die plek ontvang.

Sien aanhangsel vir die verskillende daaglikse- en naweek op-en afklim punte.  Tariewe sal gereeld aangepas word om tred te hou met die prys skommelings van brandstof. 

Laai die onderstaande dokumente af vir meer inligting in verband met busroetes en -tariewe vir 2021.

Kontrak: Dagroetes

(Click on image to open PDF)

Kontrak: Naweekroetes

(Click on image to open PDF)

BUS TARIFFS & INFORMATION

Route Enquiries: Mr. J. Wandrag (Fleet Manager)

johan@hsbekker.co.za l 0828513745

Due to the rapid growth of learners making use of bus transport, parents need to apply for their children for a seat on the bus.  A fee will be charged for the reservation of a seat and is called a seat fee.  Proof of payment of a non-refundable seat fee of R 200.00 must be handed in at Bekker High School to book a seat on a bus.

A month ticket must be purchased no later than the 7th of each month for day trips. The day tickets will only be valid for a specific month. The school days are counted and the amount worked out for a year, that amount is divided into 11 months, so you have to pay for 11 months regardless of whether your child is using it or not. Even if there are school holidays, you pay the monthly fee. If your child only wants to make use of the bus once a day, you still have to pay the monthly fee. If your child doesn’t use the bus on some days, you forfeit the day’s fees. Weekend routes will have an option to buy a month ticket or to buy tokens as you need it. Please note if you buy tokens it will be more expensive per trip. The fees will be liable before a month starts. You may pay in advance for the whole year, but if you want to pay monthly, you may use the debit order included in the application. Fees for January will have to be in cash. If the debit order returns unpaid, your child will lose the seat on the bus and a child on the waiting list will get the seat.

See attached annexure on the different stops for daily and weekend routes.  Tariffs will be adjusted to keep up with the price fluctuation of fuel.

Download the documents below for more information with regards to bus tariffs and routes for 2021.

Contract: Day Scholars

(Click on image to open PDF)

Contract: Weekend Busses

(Click on image to open PDF)

Tariewe / Tariffs

Opsie 1: Dagroete (Dagskoliere) / Option 1: Day Trips (Day Scholars)

Opsie 2: Naweekroete Maandkaartjie (betaal vir ‘n volle maand) / Option 2: Weekend Busses Month Ticket (Pay for a full month)

Opsie 3: Naweekroete “Enkelritkaartjies” / Option 3: Weekend Busses “Single Trip Tokens”