Hoërskool Bekker

By Hoërskool Bekker  bied ons Afrikaans as Huistaal en Eerste Addisionele  taal aan. Ons fokus op vier leerinhoude wat ons leerders se lewensvaardighede verbeter. Die leerinhoude sluit in: luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied en taal en konvensies. Die slaagvereiste is die hoogste van alle vakke, HT, 50%  en EAT, 40%. Ons Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele taal rus leerders toe om hul emosies en idees goed uit te druk en ook om kommunikasievaardighede aan te leer. Ons doel is om effektiewe taalgebruik te ontwikkel, om kennis te verbreed en krities te dink om doeltreffend te kommunikeer wat soos gebruik kan word in ons samelewing.  Leerders word in staat gestel om die kuns van taal en hul eie kreatiwiteit uit te leef. Bekker kweek taalvaardighede wat geleenthede skep.

By  Hoërskool Bekker moedig ons gedissiplineerde en interaktiewe deelname in die Engelse klaskamers aan.  Engels Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal se doelwit is om leerders toe te rus met uitstekende en effektiewe taalgebruik om hulself doeltreffend uit te druk.  Dit stel ons leerders in staat om hul kennis te verbreed en om hulself, idees en emosies met selfvertroue te kommunikeer.  Ons streef daarna om leerders se kommunikasie so te ontwikkel dat hul in staat sal wees om in die moderne wêreld te funksioneer.

Uitkomstes sluit in: luister en praat, lees en evalueer, skryf en aanbieding en taalvaardighede.  

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is ‘n vakgebied wat leerders blootstel aan die wêreld van finansies. In graad 8 en 9 word ons leerders blootgestel aan basiese konsepte soos Kontantjoernale en Algemene Grootboeke. Ons leerders leer ook hoe om denkvaardighede rakend finansies te ontwikkel. Met die basies van EBW en verdere studie in Rekeningkunde en Besigheidstudies kan leerders in die toekoms die volgende beroepe gaan werk: Rekeningkundige Praktyke, Ouditeure, Banke, Begrotingsontleders, ens.

Landboustudies word in Graad 8 en Graad 9 aangebied in die plek van Skeppende Kunste.

Die doel van die vak is om leerders ‘n breër agtergrond te gee van die drie landbouvakke in die VOO fase. Die kurrikulum is verdeel dat dit die verskillende landbouvakke aanspreek naamlik Landbouwetenskappe, Landboubestuurspraktyke en Landboutegnologie. Dit verbreed ook die leerders se algemene kennis rondom voedselproduksie en voedselsekerheid. Verskillende aspekte van die voedselproduksieketting word behandel.

Lewensoriëntering vorm die beginpunt van lang loopbaankeuses. In die vak word daar op die holistiese ontwikkeling van die leerder gefokus. Die vak dien as ’n voorbereiding vir leerders om die uitdagings van die lewe aan te pak. Die inhoud van die vak fokus op beroepe en beroepskeuses om leerders te begelei in belangrike beroepskeuses wat hulle in die toekoms sal moet maak.

Wetenskappe is ‘n sistematiese manier van soek na verduidelikings en dit te koppel aan die idees wat ons oor die natuur het.  In Wetenskappe word sekere metodes van navraag doen en ondersoek instel, algemeen gebruik.  Hierdie metodes leen dus tot herhaling en ‘n sistematiese benadering tot ‘n wetenskaplike ondersoek, wat poog om objektief te bly.  Die metodes sluit die formulering van hipoteses en die ontwerp en uitvoering van eksperimente om die hipoteses te toets, in.  Herhaalde ondersoeke word onderneem en die metodes en resultate word noukeuring ondersoek en gedebatteer voordat dit as geldig aanvaar word.

Natuurwetenskappe op die vlak van die Senior Fase lê die basis vir verdere studies in meer spesifieke Wetenskapdissiplines, soos Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskappe of Landbouwetenskap.  Dit berei leerder voor vir aktiewe deelname in ‘n demokratiese samelewing wat waarde heg aan menseregte en dit bevorder verantwoordelikheid teenoor die omgewing.  Natuurwetenskappe kan leerders ook voorberei vir ekonomiese aktiwiteite en selfuitdrukking.

Sosiale wetenskappe is ‘n groep akademiese dissiplines wat daaraan toegewy is om die samelewing te ondersoek. Hierdie tak van wetenskap bestudeer hoe mense met mekaar omgaan, optree, ontwikkel as ‘n kultuur en die wêreld beïnvloed.

Die vak Sosiale Wetenskappe bestaan ​​uit Geskiedenis en Geografie. Beide Geskiedenis en Geografiese word in elke kwartaal onderrig en geassesseer.

Die vak Tegnologie het ten doel om erkenning te gee aan die behoefte om ingenieurs, tegnici en vakmanne te produseer wat nodig is in die moderne samelewing, asook die behoefte om ‘n tegnologiese geletterde bevolking vir die moderne wêreld te ontwikkel.

Die doel van Tegnologie as vak is om leerders bekend te stel aan die basiese beginsels wat vereis word in Siviele Tegnologie, Meganiese Tegnologie, Elektriese Tegnologie en Ingenieursgrafika en -ontwerp.

Kodering en robotika vorm deel van die Tegnologieklas waar leerders twee periodes per week die geleentheid kry om meer te leer van algoritmes en kodering, robotikavaardighede, Internet en e-kommunikasie sowel as toepassingsvaardighede. Die kodering- en robotikavakke is daarop gemik om leerders te lei en voor te berei om probleme op te los, krities te dink, samewerkend en kreatief te werk en in ‘n digitale en inligtinggedrewe wêreld te funksioneer.

Het die idee al ooit by jou opgekom dat jy nie jou ouderdom sonder wiskunde sou kon bereken nie en ook nie sou geweet het wat ‘n R100 is en wat jy daarmee kan koop nie?

“Die wette van die natuur is geskryf in die taal van wiskunde” ~ Galileo

Wiskunde is nie net om ‘n paar getalle bymekaar te tel nie, dit is baie meer. Wiskunde leer jou om krities te dink en stel jou in staat om probleme makliker en vinniger op te los.

Wiskunde is een van jou belangrikste vakke op skool en vereis deursettingsvermoë en harde werk om sukses te behaal.