Hoërskool Bekker

By Hoërskool Bekker bied ons Afrikaans as Huistaal en Eerste Addisionele taal aan. Ons fokus op vier leerinhoude wat ons leerders se lewensvaardighede verbeter. Die leerinhoude sluit in: luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied en taal en konvensies. Die slaagvereiste is die hoogste van alle vakke, HT, 40% en EAT, 30%. Ons Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele taalonderwyser rus leerders toe om hul emosies en idees goed uit te druk en ook om kommunikasievaardighede aan te leer. Ons doel is om effektiewe taalgebruik te ontwikkel, om kennis te verbreed en krities te dink om doeltreffend te kommunikeer wat soos gebruik kan word in ons samelewing.  Leerders word in staat gestel om die kuns van taal en hul eie kreatiwiteit uit te leef. Bekker kweek taalvaardighede wat geleenthede skep.

By Hoërskool Bekker moedig ons gedissiplineerde en interaktiewe deelname in die Engelse klaskamers aan.  Engels Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal se doelwit is om leerders toe te rus met uitstekende en effektiewe taalgebruik om hulself doeltreffend uit te druk.  Dit stel ons leerders in staat om hul kennis te verbreed en om hulself, idees en emosies met selfvertroue te kommunikeer.  Ons streef daarna om leerders se kommunikasie so te ontwikkel dat hul in staat sal wees om in die moderne wêreld te funksioneer.

Uitkomste sluit in: luister en praat, lees en evalueer, skryf en aanbieding en taalvaardighede.  

Besigheidstudies gaan oor die kennis, vaardighede, houdings en waardes wat van kritieke belang is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname aan ons ekonomie. Besigheidstudies bevat besigheidsbeginsels, teorie en praktyk wat die ontwikkeling van besigheidsinisiatiewe, volhoubare besighede en ekonomiese groei ondersteun.

Dit is ‘n wyse besluit om ‘n loopbaan in besigheidstudies te volg. Hierdie vak bied talle werksgeleenthede aan.

Fisiese Wetenskappe bevorder kennis en vaardighede in wetenskaplike ondersoek en probleemoplossing, die konstruksie en toepassing van wetenskaplike en tegnologiese kennis, ‘n begrip van die aard van wetenskap en die verhoudings met tegnologie, die samelewing en die omgewing.

Fisiese Wetenskappe berei leerders voor vir toekomstige leer, gespesialiseerde leer, die beroepslewe, burgerskap, holistiese ontwikkeling, sosio-ekonomiese ontwikkeling en omgewingsbestuur. Leerders wat Fisiese Wetenskappe as vak kies in graad 10 – 12, insluitend die leerders met leerhindernissse, kan verbeterde toegang hê tot: akademiese kursusse in die Hoër Onderwys; professionele loopbaanrigtings wat verband hou met toegepaste wetenskapkursusse en beroepsloopbaanrigtings.

Geografie is die geïntegreerde studie van die aarde se plekke, mense, omgewings en samelewings. Dit poog om die verhoudings en impakte tussen mense en die omgewing te verstaan ​​deur aandag te gee aan hierdie verhoudings in ruimte en plek en oor tyd.

As jy universiteitstoelating nodig het, is dit een van die vakke wat jou universiteitstoelating kan gee. Daar is Geografiestudierigtings by alle universiteite. Jy moet net besluit wat jy na skool wil doen.

IGO rus op twee bene: Siviel en Meganiese tekeninge. Die leerders word verskillende tekentegnieke en teorieë geleer in meganies- en siviele tekeninge. In die praktiese assesseringstake van graad 10 tot graad 12 word die leeders uitgedaag deur vrae direk uit die industrie. Die vak word geakkrediteer deur al die Universiteite in Suid-Afrika.

Wat kan ek met die vak na skool doen? Enige tegniese rigting. Beroepe soos Argitek, Tekenaar of Ingenieur kan gevolg word na skool.

Die vak is relevant vir enige leerder in ons daaglikse lewe. Wat ookal hy of sy na skool in die lewe wil bereik, hierdie is die toekoms.

Die leerarea Landboutegnologie stel leerlinge bekend aan die kennis en vaardighede binne die landbou- en plaasomgewing. Teoretiese komponente behels die volgende aspekte:   veiligheid, strukturele materiale, energie, konstruksieprosesse, gereedskap en toerusting, besproeiing en kommunikasietegnologie. Die praktiese komponent behels vaardighede in sweiswerk en sweis van projekte.

Landboubestuurspraktyke behels die ekonomiese en volhoubare produksie van landbouprodukte. Die optimale aanwending van alle hulpbronne in die landbou word bespreek, insluitend die praktiese aspekte wat in die produksierigtings by die skool bedryf word. Die prakties vind plaas na skoolure en op ons eie werkende plaas.

Landbouwetenskap is die studie van die verwantskap tussen grond, plante en diere in die produksie en vervaardiging van voedsel, vesel, brandstowwe en ander landboukomponente wat ‘n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde het.

Landbouwetenskappe is ‘n geïntegreerde wetenskap. Dit kombineer kennis en vaardighede van Fisiese Wetenskappe, Sosiale Wetenskappe, Ingenieurswese, Wiskunde en Besigheidstudies. Om hierdie rede beveel ons ons leerders sterk aan om Landbouwetenskappe met hierdie vakke te kombineer.

Lewenswetenskappe kan gedefinieer word as die wetenskaplike studie van lewende dinge vanaf molekulêre vlak tot by hul wisselwerking met mekaar en met die omgewing. Lewenswetenskappe is belangrik om die volgende redes:

  • Om nuttige kennis en vaardighede vir die daaglikse lewe aan te leer.
  • Om leerders bloot te stel aan die omvang van biologiese studies ten einde belangstelling te kweek, bewus gemaak te word van moontlike spesialisasies, byvoorbeeld medisyne, aptekerswese, genetika, navorsing, omgewingsberoepe, dierkunde, ensovoorts.
  • Om die nodige agtergrond en grondslag te verskaf vir verdere studies in een of meer van die biologiese sub-dissiplines bv. Dierkunde, Fisiologie, Genetika, Biochemie, Biotegnologie, ens.

Rekenaartoepassingstegnologie is daarop gerig om leerders te wys hoe om MS Office te gebruik om dokumente, sigblaaie en databasisse op te stel en hoe om ‘n intreewebblad te ontwerp. Hierdie vak sal jou help om beter voorbereid te wees vir jou toekoms – maak nie saak hoe jou toekoms dalk mag lyk nie! Om te leer hoe om met die programme op ‘n rekenaar te werk is ‘n waardevolle vaardigheid om te hê in ‘n wêreld wat voortdurend deur tegnologie verander. RTT het in die verlede daaroor gegaan om te leer tik, vandag handel dit oor die bestudering van sagteware op ‘n rekenaar en hoe om daarmee te werk en om probleme op te los. Vaardighede wat op jou CV moet verskyn sluit effektiewe spanwerk, kreatiwiteit, kritiese denke en probleemoplossing in. Jy leer AL hierdie vaardighede in RTT. RTT is dié vak om leerders toe te rus vir die tegnologiese wêreld daarbuite. RTT berei jou voor vir ‘n toekoms wat jy nie weet hoe dit lyk nie.

In Graad 10 Rekeningkunde val die fokus op Alleenhandelaars en spesifiek die voltooiing van hulle finansiële state. Die basiese konsepte van die volgende onderwerpe word aan aandag gegee: vervaardiging, begrotings en BTW.

In Graad 11 verskuif die fokus na Vennootskappe toe en die volgende onderwerpe word bygevoeg: versoenings, koste rekeningkunde en voorraadstelsels.

In Graad 12 verskuif die fokus na Maatskappye en spesifiek betrekking op verkoop van aandele, terugkoop van aandele, ouditeursverslae en die voltooiing en interpretasie van ‘n Kontantvloeistaat

Begrotings, BTW, Versoenings en Kosterekeningkunde word voltooi.

Toerisme is een van die mees belonende vakke wat jou kind in Hoërskool kan kies. Gedurende sy/haar tyd in toerisme sal jou kind beter insig kry oor die verskillende toerismesektore, kaartwerk, toerbeplanning en toerisme-aantreklikhede regoor die wêreld.

Al die faktore/aspekte hierbo genoem en soveel meer, sal jou kind help om vir hom/haar ‘n toekoms in die toerismebedryf te skep, waar asemrowende avonture op hulle wag.

Die leerarea Verbruikerstudie se teoretiese komponent fokus op die ontwikkeling van kennis, vaardighede, waardes en houdings van leerders om hul toe te rus om verantwoordelike verbruikers in voedsel, kleding en behuising te wees.

Praktiese komponente behels praktiese kooklesse sowel as praktiese kookeksamens en dit fokus op die voorbereiding, etikettering verkoop en bemark van produkte.

Het die idee al ooit by jou opgekom dat jy nie jou ouderdom sonder wiskunde sou kon bereken nie en ook nie sou geweet het wat ‘n R100 is en wat jy daarmee kan koop nie?

“Die wette van die natuur is geskryf in die taal van wiskunde” ~ Galileo

Wiskunde is nie net om ‘n paar getalle bymekaar te tel nie, dit is baie meer. Wiskunde leer jou om krities te dink en stel jou in staat om probleme makliker en vinniger op te los.

Wiskunde is een van jou belangrikste vakke op skool en vereis deursettingsvermoë en harde werk om sukses te behaal.

Wiskundige Geletterdheid help leerders om self te dink, dit leer hulle om besluite te neem, hulle by te staan met probleemoplossing, te help met die bestuur van hulpbronne en die interpretasie van gebeure en om van tegnologie gebruik te maak.

Wiskundige Geletterdheid is gemik op die leerders wat meer prakties dink en werk – leerders word baie goed toegerus vir die alledaagse lewe.  In Wiskundige Geletterdheid leer jy om in die “regte lewe” met syfers te funksioneer.  Handige vaardighede sluit in: hoe om ‘n voertuig/huis te koop, hoe om versekering en annnuïteite uit te neem, hoe om persoonlike belasting te bereken en jy leer selfs wat die waarskynlikheid is dat jy die lotto gaan wen.