SAKGELD / POCKET MONEY

GEEN SAKGELD MAG IN DIE SKOOL OF KOSHUISREKENINGE BETAAL WORD NIE.  ONS HET ‘N KAARTFASILITEIT EN LEERDERS MAG HUL PERSOONLIKE BANKKAARTE GEBRUIK OM GELD TE ONTTREK. / NO POCKET MONEY MAY BE PAID INTO THE SCHOOL OR HOSTEL ACCOUNTS.  THE SCHOOL HAS A CARD FACILITY AND LEARNERS MAY WITHDRAW MONEY WITH THEIR PERSONAL BANK CARDS.

SELFONE / CELL PHONES

Volgens Hoërskool Bekker se selfoonbeleid mag geen leerling ‘n selfoon by die skool hê, gedurende skooltye nie, slegs voor, na skool en buite die skool. Indien enige leerling die eerste keer in besit van ‘n selfoon betrap word, sal die selfoon afgeneem word en eers na 5 dae terug besorg word.  Vir 2de oortreding sal selfoon afgeneem word vir 10 dae en terug besorg word.  3rde oortreding sal selfoon afgeneem word vir 20 dae na ‘n dissiplinêre verhoor terug besorg word. / According to Hoërskool Bekker’s cell phone policy, no learners may have a cell phone at school during school time.  If any learners are caught with a cell phone the first time,  it will  be  confiscated  for 5 days   and   only   returned  after, 2nd  violation  it  will  be  confiscated for 10 days and only returned after,  3rd violation  it will  be  confiscated for  20 days and only returned after  and a disciplinary hearing.

DWELMS EN ROOK / DRUGS AND SMOKING

Indien ‘n leerder in besit van dwelms betrap word of verdink word daarvan dat hy/sy dwelms gebruik, behou die skool hom die reg voor om die nodige toetse te doen.  Die finansiële implikasie hiervan beloop R100.00 wat dan van die betrokke ouers/voogde verhaal sal word.  Hierdie aksie is bo en behalwe die dissiplinêre stappe wat teen die leerder geneem word. / If the school finds drugs on your child or suspects your child of drug usage, the school has the right to perform the necessary tests to determine if this is the case. Parents will have to pay the R100.00 for the test and disciplinary steps will be taken if the test is positive.

Rook is verbode binne en buite die skoolgronde van Hoërskool Bekker.

Gereelde oortreeders se koshuisverblyf sal opgeskort word.

Smoking is prohibited both in- and outdoors on the premises of Hoërskool Bekker.  Regular transgressors will be suspended from hostel.

GEDRAGSKODE / CODE OF CONDUCT

Hierdie baie belangrike dokument moet deur ouer/s geteken moet word alvorens u kind toegelaat sal word in die skool en koshuis.  Dit sal op die eerste dag beskikbaar wees, asook in die dagboekie. / This document is very important and needs to be signed by all parents before your child will be allowed into the hostel.  It will be available when you bring your child to the hostel.

SKOOLBYWONING / ATTENDANCE

• Leerders moet asseblief nie later as 7:00 by die skool arriveer nie, sodat hulle om 7:10 reeds aangetree het vir opening.  
• Leerders wat laat by die skool arriveer (X3)
, kry debiete.
• Learners must not arrive at school later than 7:00 so they will be ready for assembly at 7:10.
• Learners that arrival late at the school (X3), get debits.

AFWESIGHEID / ABSENCE

• Indien ‘n leerder afwesig is, word verwag dat die ouers die kantoor voor 09:00 sal skakel, of ‘n brief aan die graadhoof sal rig.  Na afwesigheid moet die leerder die eerste dag wat hy/sy die skool weer besoek, ‘n brief van sy ouers aan sy/haar voogonderwyser oorhandig.  Mediese sertifikate word vereis indien ‘n leerder meer as drie dae siek was.
• Indien ‘n leerder afwesig is tydens geskeduleerde toetse of  eksamen, moet ‘n mediese sertifikaat ingegee word.
• Skoolbywoning word op getuigskrifte aangedui.
• If a student is absent, it is expected that the parents will phone the office
 before 09:00, or a letter to the head of the grade.
Medical certificates are required if a student is sick more than three days.
• If a student is absent during scheduled tests or examinations, a medical certificate must be 
submitted.
• Attendance will be indicated 
on their testimonials.

ALGEMEEN / GENERAL

  1. Each hostel learner must bring a lock for his/her cupboard, but preferably not a combination lock.
  2. Alle naweke is verpligte uitnaweke vir die jaar 2018, behalwe Vrydagaande as daar aan sportaktiwiteite deelgeneem word op Saterdae. / Children are not allowed to stay in the hostel during weekends, except on Friday evenings, if their sport teams participate on Saturdays.
  3. We require 4 ID photos to be brought with on the day of enrolment, as well as a certified copy of his/her birth certificate.
  4. Elke leerling in die skool word verplig om aan een winter- en een somersport deel te neem. / Each learner at our school has to participate in at least one winter and one summer sport.
  5. Hostel learners must provide their own bedding, pillows, duvets and towels. Own curtains can also be brought to make the room as homely as possible.
  6. Hostel learners may bring mugs and small rugs with them, but it is not compulsory.
  7. Indien leerlinge enige medikasie neem (bv. Allergieë, ens) moet hulle asseblief onthou om dit saam te bring. / If your child takes any medication, you need to bring it along.
  8. No weapons, knives, liquor and/or forbidden substances are allowed. If we suspect a learner to be in possession of the above, they will be searched and a charge made against them at the SAPS.  These transgressions are viewed in a very serious light.
  9. Vandalisme en aanranding (bakleiery) word ook met die nodige erns hanteer. / Vandalism and assault (fighting) are deemed as serious.