SKOOLFOOIE 2019
BETALING VAN SKOOLGELD

Ouers moet daarop let dat skoolgeld vooruitbetaalbaar is aan die begin van die skooljaar. Dit is ’n vergunning aan die ouers om hulle finansiële las ligter te maak dat die skoolgelde betaal kan word in 10 paaiemente vir leerlinge Graad 8 tot Graad 11 vanaf begin Januarie 2019 tot einde September 2019.

Matriekleerlinge se fooie is betaalbaar oor 9 maande.

U het die reg om vir vrystelling van skoolfooie aansoek te doen en vorms voor die 31 Maart 2019 in te handig met die nodige dokumentasie. Alle maandelikse rekeninge wat met 30 dae agterstallig is, moet onmiddelik vereffen word. Skoolfooie is vooruit betaalbaar.

Indien die rekening oorhandig word vir invordering sal ouers verantwoordelik wees vir alle rente en koste hieraan verbonde. Kragtens Artikel 39 en 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is beide ouers aanspreeklik om verpligte skoolgelde te betaal en mag die skool betaling van hierdie verpligte gelde afdwing.

Skoolgelde word volgens Wet as statutêre skuld geklassifiseer soos gedruk in Staatskoerant nommer 28864, Deel D, 24 (v) “Living expenses, inclusive of, but not limited to (cc) school fees. Skoolgeld mag betaal word deur debietorder, internet betaling of ‘n direkte deposito.

Debiet- en Kredietkaart fasiliteite is ook beskikbaar by die finansiële kantoor vir u gerief. Indien u wil gebruik maak van die debietorder voltooi asb ’n debietorder vorm in die kantoor by Mev. Friedrich.

VRYSTELLINGS

Volgens wet moet u jaarliks skriftelik aansoek doen vir vrystelling. Die vorms kan deur biologiese ouers by die finansiële kantoor afgehaal word. Die aansoek vir vrystelling kan slegs voltooi word deur die biologiese ouer of wettige voog.

Die vorm moet deeglik voltooi word met alle inligting en alle dokumentasie wat versoek word moet aangeheg word en so gou moontlik ingehandig word by Mev. Friedrich by die kantoor voordat enige aansoek verwerk en voorberei kan word vir goedkeuring deur die Beheerliggaam.

Onthou, sonder fondse kan die skool nie die beste opvoeding vir u kind gee nie. Betaal asb. u skoolfooie.

BELANGRIKE KENNISGEWING!!
ALLE AGTERSTALLIGE SKOOLFOOIE SAL SONDER ENIGE VERDERE KENNISGEWING OORHANDIG WORD AAN DIE SKULDINVORDERAARS.

SCHOOL FEES 2019
PAYMENT OF SCHOOL FEES

Parents should note that fees are payable in advance at the beginning of the school year. It is a concession to the parents to ease the financial burden that school fees are paid in 10 instalments for Grade 8-11  from beginning of January 2019 to the end of September 2019.  Accounts for matric learners to be paid over 9 months.

You have the right to apply for an exemption and submit the application with the supporting documentation before 31 March 2019.

Monthly accounts must be settled within 30 days. School fees are payable in advance. If you do not adhere to this, your account will be handed over for debt collection and we would like to bring it to your attention that you will be responsible for all costs and interest which will be for your account.

According to Article 39 and 40 of the South African School’s Act, both parents are liable for the payment of school fees and the payment of school fees can be enforced by process of law. School fees are according to law classified as statutory debt as published in the Government Gazette number 28864, Part D, 24 (v) “Living expenses, inclusive of, but not limited to: (cc) school fees.”

School fees can be paid by debit order, internet banking or direct deposit at the bank. Debit and Credit Card facilities are available at the financial office for your convenience. If you want to use the debit order please complete a debit order form in the financial office at Mrs. Friedrich.

EXEMPTIONS

By law you must apply annually, in writing, for exemption. The application for exemption can only be collected by the biological parents.

The application for exemption can only be completed by the biological parents or legal guardians. The form must be properly completed with all information and all documentation requested must be attached and be submitted to Mrs. Friedrich at the school financial office before any application is processed and can be prepared for approval by the Governing Body. Remember – without finances the school cannot give your child the best education. Please make your payments.

IMPORTANT NOTICE!!
ALL AREARS SCHOOL FEES WILL BE HANDED OVER FOR DEBT COLLECTION WITHOUT PRIOR NOTICE.

SCHOOL & HOSTEL FEES